Werkwijze

VERGOEDINGEN

De kosten van een borstprothese worden vergoed via uw basisverzekering maar let op uw eigenrisico. Lingerie Delia Mammacare regelt de declaratie. Vergeet niet uw verwijzing en uw verzekeringspapieren mee te nemen. Vraag bij uw zorgverzekeraar na of zij ook een zwemprothese, prothese lingerie en prothese badkleding vergoeden.

 

KLACHTENBEHANDELING.

Lingerie Delia Mammacare stelt alles in het werk om u als klant tevreden te stellen. Wij staan garant voor de prothesen, lingerie en badmode die u via ons aankoopt. De door de leveranciers bepaalde voorwaarden en garantietermijn worden uiteraard nageleefd. Natuurlijk kan het gebeuren dat u niet tevreden bent of een klacht heeft. Uiteraard proberen wij allereerst zelf de klacht naar alle tevredenheid op te lossen.

 UITLEG KLACHTEN PROTOCOL

Lingerie Delia Mammacare is verplicht om binnen 5 werkdagen op uw klacht te reageren en u op de hoogte te houden over de voortgang en afhandeling van de klacht. U ontvangt een klachtenformulier en na ontvangst hiervan wordt dit schriftelijk bevestigt. Uw klacht wordt door Lingerie Delia Mammacare in behandeling genomen en indien mogelijk opgelost. Indien noodzakelijk wordt er een onafhankelijk bemiddelaar aangewezen die de klacht in behandeling neemt. Lingerie Delia Mammacare is aangesloten bij Klachtenportaal |zorg te Enkhuizen.

Lingerie Delia Mammacare reageert op uw klacht binnen 2 dagen, binnen 5 dagen proberen wij uw klacht te hebben opgelost. Mondeling klachten of schriftelijk klachten noteren wij intern en behandelen wij binnen de boven gestelde termijn. Op uw mondelinge klacht reageren wij zowel mondeling als schriftelijk. Een schriftelijke klacht behandelen wij schriftelijk. Wij Lingerie Delia stellen ons coulant naar de cliënt toe op om het niet tot een geschil te laten komen.

Hoe verloopt de klachtenprocedure als u er niet met uw leverancier uitkomt?

Zorg kan ofwel onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg vallen (de Wkkgz) ofwel onder de Wet maatschappelijke ondersteuning of Jeugdzorg. Dat heeft gevolgen voor het verloop van de klachtenprocedure. Zodra u contact opneemt, zorgen wij direct voor de bij uw zorg passende procedure. Hieronder bespreken we de stappen die per traject kunnen worden gezet. Welke procedure ook past bij uw situatie, u kunt altijd rekenen op professionele en betrokken begeleiding.

Klachtenprocedure Wkkgz:

  1. Informeer eerst de zorgaanbieder omtrent uw onvrede of de klacht. Als het prettiger is hierbij ondersteuning te krijgen, dan kunt u deze aanvragen bij Klachtenportaal Zorg;
  2. Zowel de zorgaanbieder als u kunnen verzoeken om ondersteuning door een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg;
  3. Dan volgt de bemiddelingsfase/ klachtbehandelingsfase. Na schriftelijke indiening van de klacht bij de zorgaanbieder moet deze zich inzetten om binnen 6 weken te komen tot een oplossing voor uw klacht. In deze periode vinden bemiddelingsgesprekken plaats met de klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg, de zorgaanbieder en u. Als resultaat ontvangt u van de zorgaanbieder een onderbouwd oordeel over de klacht. Hierin wordt de visie van de zorgaanbieder uiteen gezet. Zo staat er in welke beslissingen er zijn genomen en welke maatregelen er naar aanleiding van de klacht worden getroffen;
  4. Deze termijn van 6 weken mag nog eens worden verlengd met 4 weken. De zorgaanbieder brengt u daarvan op de hoogte, met onderbouwing van de reden;
  5. Wanneer cliënt en zorgaanbieder het eens zijn, is er nog een verlenging mogelijk, bijvoorbeeld als er is afgesproken een bemiddelingstraject (mediation) te volgen, maar ook als de zorgaanbieder meer tijd nodig heeft om met een goede oplossing te komen. De meeste klachten worden in deze fase tot een goed einde gebracht;
  6. Bent u niet tevreden over de oplossing en de behandeling van de klacht, dan mag u de klacht laten voorleggen aan de erkende Geschillencommissie KPZ;
  7. De erkende geschillencommissie neemt het oordeel van de zorgaanbieder mee in de behandeling. De geschillencommissie onderzoekt de situatie, doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden, en kent eventueel een schadevergoeding toe.

Indien u telefonisch contact of ondersteuning wenst, vermeld dan uw telefoonnummer en wij bellen u zo spoedig mogelijk op.
https://klachtenportaalzorg.nl/contact/

U kunt ook mailen naar: info@klachtenportaalzorg.nl

Telefonisch zijn wij bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 12:00 via 0228-322205.

Postadres en bezoek op afspraak:
“Klachtenportaal Zorg”
Westeinde 14a
1601 BJ Enkhuizen

SEMH https://www.semh.info/lingerie-delia/