Algemene voorwaarden

 Algemene voorwaarden

 1. TOEPASSELIJKHEID
 2. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op al de aanbiedingen van Lingerie Delia en alle door Lingerie Delia gesloten overeenkomsten of door Lingerie Delia verrichte handelingen.
 3. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.
 4. Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite lingeriedelia.nl, dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Lingerie Delia in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
 5. Lingerie Delia behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd aan te vullen of te wijzigen.

 

 1. AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN
 2. Alle aanbiedingen van Lingerie Delia zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
 3. Lingerie Delia behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres. De klant en Lingerie Delia komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de klant is verzonden. De elektronische bestanden van Lingerie Delia gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
 5. Afbeeldingen van de producten en informatie met betrekking tot de (belangrijkste) kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven bij de aanbiedingen. Lingerie Delia streeft er naar om alle aanbiedingen producten met de gegeven informatie in overeenstemming te laten zijn, maar kan hiervoor geen 100% garantie afgeven. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot ontbinding en/of schadevergoeding.

 

III. PRIJZEN EN BETALING

 1. Alle door Lingerie Delia vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s inclusief de op dat moment geldende btw tarief.
 2. Alle door Lingerie Delia vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
 3. De hoogte van de verzendkosten geldt alleen voor verzending binnen Nederland en België.
 4. De hoogte van de verzendkosten wordt bepaald door het volume van het artikel en de daarbij behorende verzendmethode.
 5. Kortingsaanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 6. Bestellingen worden verzendkosten vrij naar de klant verstuurd wanneer het verzendadres in Nederland gelegen is en de bestelling een waarde heeft hoger dan € 95.00 aan producten, lager als €95.00 aan producten bereken wij € 6.95 verzendkosten. Als het verzendadres buiten de Nederlandse landsgrenzen is gelegen dan wordt er € 9.95 verzendkosten berekend. Verzenden naar België is gratis boven de € 95.00
 7. Bij bestellingen via lingeriedelia.nl kan betaald worden via, IDEAL. Belgische klanten kunnen i.p.v. IDEAL gebruik maken van Mister Cash.. Achteraf betalen is ook mogelijk in de vorm van creditcard betaling, deze betaling loopt via PayPal (u kiest dan bij PayPal voor de optie: betalen als gast).

 

 1. LEVERING
 2. Bestellingen kunnen alleen verstuurd worden naar een Nederlands, Belgisch, Luxemburgs of Duits afleveradres. 
 3. Lingerie Delia heeft vrijwel alle producten op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk uitgeleverd, echter niet eerder dan wanneer de betaling is ontvangen.
 4. Er is pas sprake van een bestelling wanneer de klant het gehele bestelproces heeft doorlopen en de betaling heeft afgerond. Bestellingen geplaatst voor 16:00 uur worden nog dezelfde dag verstuurd, met uitzondering van de producten die niet vanuit de eigen locatie worden verzonden. Bestellingen geplaatst op een later tijdstip dan 16:00 uur en producten waarvan verzending door derden wordt afgehandeld, worden pas de eerstvolgende werkdag verstuurd.
 5. Van bestellingen betaald met creditcard of bankoverschrijving  kan de verzending 1 werkdag vertraging oplopen.
 6. Bij betaling via bankoverschrijving blijven de producten maximaal 14 kalenderdagen gereserveerd. Indien de betaling dan nog niet door Lingerie Delia is ontvangen worden deze producten weer bij de te verkopen voorraad gevoegd.
 7. Verzending van bestellingen gebeurt op maandag t/m zaterdag.
 8. Bij iedere verzending wordt een retourformulier bijgevoegd, welke de klant kan gebruiken indien de klant producten wil retourneren of ruilen.
 9. Afhankelijk van de bestelde producten zal de verzending geschieden als brievenbuspost of als pakketpost. Bij verzending als brievenbuspost zal de klant per e-mail alleen een bevestiging van verzending krijgen dat de bestelling is verstuurd. Bij verzending als pakketpost zal de klant bij de bevestiging van verzending ook track en tracé informatie ontvangen.
 10. In het algemeen wordt de bestelling daags na verzending bij de klant aangeboden voor levering, hetzij door de postbode in de brievenbus of door een postbesteller van een pakketdienst aan de voordeur. Lingerie Delia kan geen afspraken maken met de pakketdienst met betrekking tot het tijdstip van aanbieden van een bestelling. 
 11. Bij vertraging van een levering die veroorzaakt worden doordat Lingerie Delia het bestelde product niet meer voorradig heeft zal de klant per e-mail op de hoogte worden gebracht.
 12. Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Indien de klant hier een foutief adres heeft opgegeven en de bestelling dient hierdoor opnieuw te worden verstuurd, zal Lingerie Delia hiervoor opnieuw verzendkosten rekenen. De bestelling wordt dan opnieuw verstuurd zodra Lingerie Delia deze verzendkosten heeft ontvangen.

 

 1. RUILEN/RETOUR
 2. Retourzendingen moeten ten alle tijden vergezeld worden door een door de klant ingevuld retourformulier. Hierdoor treden er geen onnodige vertragingen op in verwerking en verzending van de ruilproducten of terugbetaling van het aankoopbedrag.
 3. Bij aflevering is de klant verplicht om nauwkeurig te controleren of de bestelling juist en compleet is geleverd. Met compleet wordt dat alles wat besteld is ook geleverd is bedoeld en met juist wordt maat en kleur e.d. bedoeld. Bij constatering door de klant dat de geleverde producten niet aan de koopovereenkomst voldoet, kan de klant de foutieve producten retour sturen. De klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten.
 4. Indien de klant een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de klant het recht het product binnen 14 kalenderdagen na aflevering aan Lingerie Delia te retourneren.
 5. Retourzendingen van foutieve leveringen of niet gewenste producten kunnen alleen worden geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn en voorzien zijn van de originele labels. Inzake hygiënische redenen worden retourzendingen van ondergoed alleen geaccepteerd als de producten in de nog ongeopende en verzegelde verpakking zitten.
 6. Geretourneerde producten die beschadigd zijn of die duidelijke gebruikssporen vertonen kunnen door Lingerie Delia niet meer verkocht worden. Om deze reden zal de door Lingerie Delia geleden schade worden verrekend met een vermindering van het terug te betalen aankoopbedrag.
 7. De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant. Alleen wanneer het terugzenden van een foutieve levering betreft, zal Lingerie Delia na ontvangst van de producten de verzendkosten vergoeden. Dit bedrag zal worden overgemaakt op de bankrekening van de klant.
 8. Terugbetaling van niet gewenste producten zal binnen 24 uur plaatsvinden nadat Lingerie Delia de retour gezonden producten heeft ontvangen en verwerkt.

 9. -Bikini en of tankini sets moeten compleet worden terug gestuurd 
    voor restitutie van het  aankoopbedrag. 

 

 1. GARANTIE
 2. Lingerie Delia geeft fabrieksgarantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.
 3. Het is mogelijk dat Lingerie Delia op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites. Dergelijke links zijn louter informatief. Lingerie Delia is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

VII. OVERMACHT

 1. In geval van overmacht kan zich de situatie voordoen dat levering van een bestelling aan een klant een langere tijd in beslag neemt dan beschreven bij IV lid 3 en bij IV lid 9, of dat terugbetaling aan de klant langer uitblijft dan beschreven bij V lid 5 en bij V lid 6. 
 2. Onder overmacht wordt verstaan stakingen bij derden en storingen in het telecommunicatienetwerk.

 

VIII. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite berusten bij Lingerie Delia haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 2. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. 
 3. Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Lingerie Delia haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 

 1. PERSOONSGEGEVENS
 2. De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Lingerie Delia vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres, het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site en het verstrekken van voor de klant relevante aanbiedingen of informatie, mits de klant voor het laatste toestemming heeft gegeven.
 3. Lingerie Delia neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
 4. Lingerie Delia verstrekt geen klantgegevens aan derden.

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
 2. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle niet oplosbare geschillen tussen Lingerie Delia en de klant zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.